1. Wprowadzenie
1.1 Niniejszy Regulamin (wraz z dokumentami, do których znajdują się odniesienia) określa ogólne warunki (dalej jako: “Warunki”) dostawy towarów i usług (dalej obydwa jako: “Towar”), wymienionych na naszym portalu internetowym: www.photospecialist.pl (dalej jako: “Portal”), Użytkownikom Portalu. Nazwa Photospecialist wraz z logotypem stanowią zarejestrowany w Holandii, chroniony znak towarowy (literowo-graficzny). Proszę uważnie zapoznać się z Warunkami przed zamówieniem jakiegokolwiek Towaru za pośrednictwem Portalu. Dokonując zamówienia jakiegokolwiek Towaru Użytkownik jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami i wyraża zgodę na związanie nimi.
1.2 Niniejsze Warunki udostępniane są Użytkownikom w taki sposób, iż możliwe jest ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Każdy Użytkownik powinien wydrukować kopię
niniejszych Warunków celem możliwości odwołania się do ich treści w przyszłości.
1.3 Przez kliknięcie przycisku potwierdzenia swojego zamówienia, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki oraz wyraża zgodę na związanie się nimi. Postanowienia zawarte w pkt 6 Warunków opisują proces (zasady) zawierania umowy. Jeżeli nie wyrażasz zgody na związanie się niniejszymi Warunkami i/lub nie zgadzasz się z nimi, jest to równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z Portalu oraz brakiem możliwości zamówienia jakiegokolwiek Towaru za pośrednictwem Portalu.

2. Definicje
2.1 W niniejszych Warunkach, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:
“Umowa” – została zdefiniowana w postanowieniu 6.2. niniejszych Warunków;
“Potwierdzenie Wysyłki” – zostało zdefiniowane w postanowieniu 6.2. niniejszych Warunków;
“Przypadek Siły Wyższej” – został zdefiniowany w postanowieniu 19.1. niniejszych Warunków;
“Zawiadomienie” – zostało zdefiniowane w postanowieniu 17.1. niniejszych Warunków;
“Odebranie Zamówienia” – został zdefiniowany w postanowieniu 6.1. niniejszych Warunków;
“Towar” – został zdefiniowany w postanowieniu 1.1. niniejszych Warunków. Wszelkie odniesienia do Towaru lub Towarów winno oznaczać – zgodnie z kontekstem – jeden lub większą ilość Towarów;
“Portal” – został zdefiniowany w postanowieniu 1.1. niniejszych Warunków;
“Warunki” – zostały zdefiniowane w postanowieniu 1.1. niniejszych Warunków;
“Gwarancja” – została zdefiniowana w postanowieniu 14.1. niniejszych Warunków; oraz
“My” – pojęcie to zdefiniowano w postanowieniu 3.1. niniejszych Warunków. Należy przez nie rozumieć także wszelkich następców prawnych, cesjonariuszy, a słowom: “nasze” i “nas” należy
rozumieć stosownie do niniejszej definicji.

3. O nas
3.1 Nazywamy się Foto Konijnenberg B.V. [spółka z o.o.], z siedzibą w Den Ham w Holandii. Adres naszej siedziby to: Kroezenhoek 8, 7683PM, Den Ham, Holandia. Numer Spółki w rejestrze działalności gospodarczej to: 08148310.
3.2 Numer rejestru VAT Spółki to: NL815950251B01
3.3 Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości przed zawarciem umowy, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem e-mail (info@photospecialist.pl). We wszelkich innych kwestiach każde Zawiadomienie musisz do nas kierować zgodnie z niniejszymi Warunkami i/lub Umową w nawiązaniu do treści postanowienia pkt 17 niniejszych Warunków.

4. Dostępność usług
4.1 Portal dedykowany jest do zawierania transakcji z Użytkownikami mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia kierowane przez osoby zainteresowane mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być składane za pośrednictwem portalów umieszczonych na serwerach innych krajów i dla nich dedykowanych.

5. Twój status
5.1 Składając zamówienie na dany Towar, za pośrednictwem Portalu, Użytkownik oświadcza, iż:
(A) posiada zdolność do czynności prawnych uprawniającą go do zawierania ważnych i skutecznych umów;
(B) posiada co najmniej 18 lat;
(C) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; oraz
(D) posiada dostęp do Portalu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zawarcie Umowy
6.1 Użytkownik posiada możliwość zweryfikowania zamówienia przed jego złożeniem oraz poprawienia wszelkich znajdujących się w nim błędów. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje od nas
wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy zamówienie na dany Towar („Odebranie Zamówienia”).
6.2 Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że Odebranie Zamówienia nie jest równoznaczne z naszą akceptacją zamówienia. Zamówienie Użytkownika stawi ofertę na zakup danego Towaru, które każdorazowo stanowi przedmiot akceptacji z naszej strony. Akceptację zamówienia Użytkownik otrzymuje drogą poczty elektronicznej, w której potwierdzamy, że Towar został wysłany („Potwierdzenie Wysyłki). Umowa między nami a Użytkownikiem, do której znajdują zastosowanie przepisy niniejszych Warunków, („Umowa”) zostaje zawarta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik otrzyma od nas Potwierdzenie Wysyłki. Umowa zawierana jest w języku polskim.
6.3 Umowa zawierana jest w formie elektronicznej. Użytkownik nie otrzymuje odrębnego pisemnego potwierdzenia treści zawartej Umowy.
6.4 O ile strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej, jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania jakiegokolwiek zamówienia, tj. do braku przyjęcia oferty Użytkownika. Możemy także wykonać zamówienie
zgodnie z odrębnie uregulowanymi warunkami i zasadami danej transakcji. W przypadku braku woli wykonania danego zamówienia, Użytkownik zostanie przez nas zawiadomiony o takiej odmowie w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez nas zamówienia.
6.5 Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć nam wszelkich niezbędnych informacji, dokumentów lub materiałów, wymaganych przez Portal w celu terminowej realizacji zamówienia.
6.6 Umowa dotyczy wyłącznie tych Towarów, których wysyłkę potwierdziliśmy w Potwierdzeniu Wysyłki. Nie będziemy zobowiązani do dostawy żadnego innego Towaru, który mógł być częścią Twojego
zamówienia, aż do momentu gdy wysyłka danego Towaru zostanie potwierdzona odrębnym Potwierdzeniem Wysyłki.
6.7 Użytkownik niniejszym potwierdza, że w niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba wykonania czynności wykraczających poza treść Odebrania Zamówienia, z zastrzeżeniem ich racjonalności lub subsydiarnego charakteru względem Odebrania Zamówienia. Czynności te stanowią część składową danego Towaru. Użytkownik zostanie poinformowany w Potwierdzeniu Wysyłki o konieczności wykonania dodatkowych czynności oraz ich koszcie. Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z nami (nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru), jeżeli nie wyraża zgody na wykonanie dodatkowych czynności. Ponadto, Użytkownik posiada prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z treścią postanowienia pkt 8 niniejszych Warunków.
6.8 Użytkownik niniejszym potwierdza i akceptuje, iż wszelkie odniesienia do ogólnych warunków umów stosowanych przez Użytkownika, w tym znajdujących się na papierze firmowym, lub jakikolwiek inne klauzule i postanowienia umowne, które Użytkownik chciałby wprowadzić obok lub w miejsce niniejszych Warunków lub postanowień Umowy, będą bezskuteczne i nie znajdą zastosowania w odniesieniu do niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Umowy.
6.9 Niniejsza klauzula (pkt 6) nie ma zastosowania do umów, do których zastosowanie znajduje postanowienie pkt 7 niniejszych Warunków.

7. Nasz status
7.1 W niektórych przypadkach przyjmujemy zamówienia jako agent, działając w imieniu osoby trzeciej. Skutkiem powyższego jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią (sprzedawca), która podlega ogólnym warunkom umownym obowiązującym u osoby trzeciej, która obowiązana jest je przedstawić Użytkownikowi. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z ogólnymi warunkami umownymi osoby trzeciej, mającymi zastosowanie do danej transakcji.
7.2 Jesteśmy uprawnieniu do umieszczania na Portalu linków do stron internetowych innych firm, niezależnie od tego czy są to nasi partnerzy czy nie. Nie bierzemy odpowiedzialności za towary nabyte – za pośrednictwem portalu – od osoby trzeciej, lub od firmy, dla której umieściliśmy na Portalu link do jej strony internetowej. W szczególności nie dajemy gwarancji, że jakość zakupionych towarów będzie satysfakcjonująca. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie wpływu na odpowiedzialność osoby trzeciej (sprzedawcy) na zasadach ogólnych. Użytkownik będzie informowany, jeżeli osoba trzecia będzie zaangażowana w daną transakcję. Jesteśmy uprawnieni do przekazania osobie trzeciej danych Użytkownika (jako Klienta) związanych z transakcją, w której osoba trzecia bierze udział.

8. Prawa konsumenta
8.1 Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Photospecialist, Kroezenhoek 8, 7683 PM Den Ham, Hollandia, info@photospecialist.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8.2 Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.3 Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Photospecialist, Kroezenhoek 8, 7683 PM Den Ham, Hollandia, info@photospecialist.pl- Ja/My(*)
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

8.4 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy

9. Dostępność i dostawa
9.1 Twoje zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w Potwierdzeniu Wysyłki lub – jeżeli data wysyłki nie została oznaczona – w terminie 30 dni od daty przesłania Potwierdzenia Wysyłki, o ile wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia. Koszty dostawy są dostępne na stronach Portalu.
9.2 W nawiązaniu do postanowienia pkt 19 niniejszych Warunków, za Przypadek Siły Wyższej należy uznać sytuację, w której nie możemy zrealizować dostawy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (odbiorcy). W takich okolicznościach będziemy uprawnieni do przechowywania danego Towaru, który był przygotowany dla konkretnego Użytkownika, na jego ryzyko i koszt, celem jego odbioru przez Użytkownika. Dostawa będzie uważana za skutecznie dokonaną w chwili doręczenia Użytkownikowi pisemnej informacji o tym, że zamówiony Towar został przekazany do magazynu. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na obciążenie go kosztami przechowywania danego Towaru, które nie będą przekraczać przeciętych kosztów w analogicznych warunkach.
9.3 Jeżeli Użytkownik nie odbierze Towaru w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia doręczenia drugiego pisemnego zawiadomienia (wysłanego listem poleconym), będziemy uprawnieni do odstąpienia od Umowy oraz sprzedaży danego Towaru celem odzyskania należności przysługującej nam od Użytkownika.
9.4 Jesteśmy uprawnieni do dostarczenia Towarów partiami lub w częściach, o ile nie byłoby to sprzeczne z istotą zamówienia lub właściwościami Towaru. W przypadkach dostarczenia Towarów partiami lub w częściach, jesteśmy uprawnieni do wystawienia odrębnych faktur z tytułu poszczególnych części dostawy.

10. Ryzyko i przejście tytułu prawnego
10.1 Ryzyko związane z Towarem przechodzi na Użytkownika z chwilą jego dostarczenia.
10.2 Własność Towaru przechodzi na Użytkownika (nabywcę) dopiero z momentem zapłaty pełnej ceny za Towar, w tym kosztów transportu.

11. Wady Towaru i kontrola
11.1 Użytkownik powinien dokonać sprawdzenia Towaru niezwłocznie po jego dostawie, aby zweryfikować zgodność dostawy z Umową; w tym:
(A) czy dostarczono prawidłowy Towar; oraz
(B) czy ilość dostarczonych Towarów jest zgodna z dokonanymi ustaleniami.

12. Cena i płatność
12.1 Ceny Towarów zawierają podatek VAT
12.2 Płatność za Towar dokonywana jest przy użyciu karty kredytowej lub debetowej. Użytkownik zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania płatności wraz ze złożeniem zamówienia. Akceptujemy płatności przy użyciu kart VISA, Mastercard oraz dokonane przelewem bankowym.
12.3 Jeżeli Użytkownik dokona płatności przy użyciu kardy kredytowej bądź debetowej, z przyczyn technicznych będziemy je tymczasowo obciążać do chwili złożenia zamówienia oraz zaksięgowania płatności dokonanej przy użyciu karty. W przypadku braku wystawienia przez nas Potwierdzenia Wysyłki lub w razie odstąpienia od Umowy przez Użytkownika w trybie przewidzianym w postanowieniu pkt 8 Warunków, niezwłocznie zwrócimy Użytkownikowi wpłacone środki. Wystawiając Potwierdzenie Wysyłki, będziemy uwzględniać kwotę, na którą karta Użytkownika została obciążona na poczet ceny Towaru.
12.4 Ceny Towarów oraz koszty transport mogą ulec zmianie w każdym czasie, jednakże zmiany te nie będą mieć wpływu na zamówienia, w zakresie których zostały już przesłane Potwierdzenia Wysyłki.
12.5 W związku z tym, iż na Portalu znajduje się bardzo duża liczba Towarów, istnieje możliwość – pomimo naszych najlepszych starań – że niektóre z nich mogą zawierać błędne oznaczenie ceny lub niewłaściwy opis. W przypadku, gdy rzeczywista cena Produktu będzie wyższa od ceny widniejącej na Portalu lub jeżeli opis Towaru na Portalu jest błędny, to – wedle naszego wyboru – skontaktujemy się z Użytkownikiem celem przesłania instrukcji postępowania przed wysyłką zamówionego Towaru albo anulujemy zamówienie, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.
12.5 Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Towaru Użytkownikowi w przypadku błędnego określenia ceny (niezależnie od tego czy jest ona wyższa czy niższa od ceny rzeczywistej) lub umieszczenia niewłaściwego opisu Towaru. Powyższe znajduje zastosowanie także po przesłaniu Potwierdzenia Wysyłki, jeżeli błędne oznaczenie ceny lub niewłaściwy opis Towaru są oczywiste i mogły zostać – bez wątpliwości – uznane przez Użytkownika za omyłkę.
12.6 Dostarczony Towar może w niewielkim zakresie (np. kolor) różnić się od Towaru opisanego na Portalu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji i braku zadowolenia Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z prawa odstąpienia uregulowanego w postanowieniu pkt 8 niniejszych Warunków.
12.7 Płatności powinny być dokonywane zgodnie z postanowieniem pkt 12.2 niniejszych Warunków, bez żadnych potrąceń i/lub dyskonta. Jeżeli Użytkownik nie dochowa terminu płatności jakiejkolwiek należności, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek umownych w wysokości odpowiadającej stopie odsetek ustawowych powiększonej o 2%. Zastrzeżenie odsetek umownych obowiązuje zarówno przed jak i po wydaniu orzeczenia Sądu rozstrzygającego spór o zapłatę zaległej należności. W przypadku braku terminowego uregulowania należności przez Użytkownika będzie on także zobowiązany do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów związanych z dochodzeniem zaległej kwoty, w tym kosztów postępowania sądowego.

13. Zasady zwrotu należności
13.1 Jeżeli Użytkownik zwróci Towar w związku z odstąpieniem od Umowy dokonanym w terminie 14 dni zgodnie z postanowieniem pkt 8.1 Warunków, my niezwłocznie (tak szybko jak to możliwe) rozpoczniemy procedurę zwrotu wpłaconej ceny, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu. Zwrotowi podlega cała wpłacona przez Użytkownika kwota za zamówiony Towar, uwzględniająca koszty transportu Towaru do Użytkownika. Koszt zwrotu Towaru obciąża Użytkownika.
13.2 Jeżeli Użytkownik zwróci Towar z innego powodu niż opisany w postanowieniu pkt 13.1 Warunków (na przykład z powodu wadliwości Towaru lub powiadomienia – w trybie postanowienia 24 Warunków – o braku zgody na zmianę niniejszych Warunków), po sprawdzeniu zwróconego Towaru prześlemy (w uzasadnionym okolicznościami czasie) Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiadomienie dotyczące zwrotu należności. Będziemy uruchamiać proces zwrotu należności na rzecz Użytkownika tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od dnia przesłania Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej potwierdzenia, iż jest on uprawniony do uzyskania zwrotu. W przypadku dostarczenia przez nas wadliwego Towaru, zwrotowi podlega cała wpłacona przez Użytkownika kwota za zamówiony Towar, uwzględniająca koszty transportu Towaru do Użytkownika, jak również uzasadnione koszty poniesione przez Użytkownika w związku ze zwrotem Towaru.
13.3 Zwrot należności będzie – co do zasady – następował tym samym sposobem płatności, jaki został wybrany przez Użytkownika przy zakupie Towaru.

14. Gwarancja
14.1 Udzielamy gwarancji, na wszystkie Towary nabyte od nas na pośrednictwem Portalu, na okres 24 miesięcy licząc od dnia doręczenia Towaru. Gwarancja obejmuje: zgodność ze wszelkimi istotnymi elementami opisu Towaru, należytą jakość Towaru, możliwość zastosowania Towaru w celach, do których towary tego rodzaju są zwyczajnie wykorzystywane (“Gwarancja”).
14.2 Jeżeli na dany Towar została udzielona gwarancja bezpośrednio przez producenta lub importera, Użytkownik może kierować swoje roszczenia bezpośrednio do nich.
14.3 Jeżeli Użytkownik zamierza zgłosić roszczenie z tytułu Gwarancji, zobowiązany jest przesłać nam wadliwy Towar na adres: Foto Konijnenberg, Department Repair, Kroezenhoek 8, 7683 PM Den Ham, Holandia, celem naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy w stosownym terminie. Możemy odmówić naprawy lub wymiany Towaru, jeżeli naprawa lub wymiana byłyby nieopłacalne lub niemożliwe. Jeżeli odmówimy naprawy lub wymiany Towaru na nowy, będziemy zobowiązaniu do zwrotu należności zgodnie z postanowieniem nr 13 niniejszych Warunków.

15. Nasza odpowiedzialność
15.1 Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 15.3 Warunków, jeżeli dopuścimy się naruszenia postanowień niniejszych Warunków będziemy odpowiedzialni względem Użytkownika do wysokości ceny zakupu
Towaru, oraz – z zastrzeżeniem postanowienia pkt 15.2 Warunków – za wszelkie poniesione przez Użytkownika szkody (kontraktowe i deliktowe) spowodowane naszym zawinionym, sprzecznym z prawem, działaniem, przy czym powstałe szkody muszą pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem powodującym szkodę i stanowić jego normalne następstwo.
15.2 Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 15.3 Warunków, nie jesteśmy odpowiedzialni za szkody spowodowane naszym naruszeniem postanowień niniejszych Warunków, w ściśle określonych poniżej
przypadkach, nawet jeżeli dana szkoda została wyrządzona z winy umyślnej:
(A) strata dochodów lub przychodów;
(B) strata zamówienia, inwestycji gospodarczej;
(C) strata zysków;
(D) strata przewidywanych oszczędności;
(E) strata danych; lub
(F) nieuzasadnione (zmarnowane) zaangażowanie kadry zarządzającej oraz obsługi biura.
Niezależnie od powyższego, postanowienie pkt 15.2 niniejszych Warunków nie niweczy roszczeń powstałych w związku z utratą lub uszkodzeniem rzeczy należących do Użytkownika, które były możliwe do przewidzenia, jak również wszelkich innych roszczeń wynikającej z bezpośredniej szkody, której rodzaj nie został wyłączony w punktach od (A) do (F) powyżej.
15.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności
za:
(A) śmierć lub szkodę na osobie spowodowane naszym zaniedbaniem;
(B) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
(C) naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących sprzedaży;
(D) naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
(E) za wszelkie inne działania i przypadki, w razie zaistnienia których wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności byłoby sprzeczne z obowiązującym prawem.
15.4 W przypadku, gdy nabywasz Towar od osoby trzeciej (sprzedawca) za pośrednictwem Portalu, zasady odpowiedzialności sprzedawcy będą określone w obowiązujących u niego ogólnych warunkach umownych.

16. Komunikacja
16.1 Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelka korespondencja będzie prowadzona w formie elektronicznej. Kierowane przez informacje będą przekazywane drogą poczty elektronicznej lub przez
umieszczenie Zawiadomienia na Portalu. Użytkownik wyraża zgodę na kierowanie do niego ofert handlowych drogą elektroniczną, jak również wszelkich innych informacji, komunikatów i zawiadomień. Powyższe nie uchybia przepisom przewidującym wymagania w zakresie formy czynności prawnych.

17. Zawiadomienia
17.1 Z zastrzeżeniem przypadków określonych w postanowieniu 3.3, wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne ogłoszenia (“Zawiadomienie”) kierowane do nas przez Użytkownika powinny być – dla swej skuteczności – adresowane w następujący sposób:
Foto Konijnenberg
Kroezenhoek 8
7683PM Den Ham
Netherlands
17.2 Jesteśmy uprawnieni do kierowania Zawiadomień do Użytkownika albo za pośrednictwem poczty elektronicznej albo na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, bądź w inny sposób przewidziany w postanowieniu pkt 16 Warunków.
17.3 Zawiadomienie będzie uważane za prawidłowo dostarczone w chwili spełnienia się jednego z następujących warunków: umieszczenie Zawiadomienia na Portalu; po upływie 24 godzin od wysłania
wiadomości e-mail; lub po upływie 3 dni od daty wysłania Zawiadomienia tradycyjną pocztą.
17.4 W przypadku konieczności wykazania doręczenia któregokolwiek z Zawiadomień, wystarczające będzie udowodnienie, iż dany list został prawidłowo zaadresowany oraz nadany u operatora pocztowego, natomiast w przypadku wiadomości e-mail relewantne jest udowodnienie, że została ona wysłana na podany adres e-mail adresata.

18. Przeniesienie praw i obowiązków
18.1 Umowa wiążąca nas z Użytkownikiem jest także wiążąca dla naszych oraz Użytkownika prawnych następców.

19. Zdarzenia od nas niezależne
19.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jest to spowodowane zdarzeniem od nas niezależnym, którego nie jesteśmy w stanie kontrolować (“Przypadek Siły Wyższej”).
19.2 Przypadek Siły Wyższej obejmuje wszelkie działania, wydarzenia, zaniechania, zaniedbania lub wypadki, których nie można było przewidzieć ani kontrolować. Przypadek Siły Wyższej
obejmuje w szczególności:
(A) strajki, lokauty lub innego rodzaju protest;
(B) rozruchy, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub zagrożenie takim atakiem, wojny lub zagrożenie przygotowanie, do wojny;
(C) pożary, wybuchy, sztormy, powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie oraz inne klęski żywiołowe;
(D) niemożliwość korzystania z kolei, transportu: morskiego, lotniczego, lądowego lub jakiejkolwiek innej formy publicznego lub prywatnego transportu;
(E) niemożliwość korzystania z publicznego operatora telekomunikacji lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych; oraz
(F) wszelkiego rodzaju regulacje prawne wprowadzającego nadzwyczajne restrykcje.
19.3 Wykonanie przez nas zobowiązań wynikających z wszelkich Umów zostaje zawieszone na czas występowania Przypadku Siły Wyższej. Termin wykonania zobowiązań wynikających z
wszelkich Umów biegnie od nowa po zakończeniu występowania Przypadku Siły Wyższej. Dołożymy naszych wszelkich starań, aby wyeliminować występowanie Przypadku Siły
Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, które pozwoli wykonać nam zobowiązania wynikające z Umów, pomimo występowania Przypadku Siły Wyższej.

20. Rezygnacja z uprawnień
20.1 W razie zaniechania przez nas egzekwowania wykonania któregokolwiek z zobowiązań Użytkownika, wynikającego z Umów lub niniejszych Warunków, jak również w przypadku braku skorzystania przez nas z któregokolwiek uprawnienia lub środka prawnego, przysługującego nam na podstawie Umowy, nie oznacza to zrzeczenia się przez nas z przysługujących praw i środków prawnych oraz nie zwalnia Użytkownika z wykonania jego zobowiązań.
20.2 Brak wyciągnięcia przez nas konsekwencji w przypadku niedotrzymania przez Użytkownika niniejszych Warunków i/lub Umowy, nie oznacza automatycznie naszego przyzwolenia na podobne zdarzenia w przyszłości.
20.3 Żaden przypadek rezygnacji przez nas z któregokolwiek uprawnienia wynikającego z niniejszych Warunków nie może odnieść skutku prawnego w postaci zrzeczenia się prawa, dopóki nie zostanie to wyraźnie zastrzeżone w piśmie skierowanym do Użytkownika zgodnie z postanowieniem pkt 17 Warunków.

21. Klauzula salwatoryjna
21.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków i/lub Umowy zostanie uznane za nieważne z mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej, to przestaje ono obowiązywać między nami a Użytkownikami, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy i będą przestrzegane przez obydwie strony

22. Integralność porozumienia
22.1 Niniejsze Warunki oraz wszelkie dokumenty, do których Warunki wprost się odnoszą, stanowią całość porozumienia pomiędzy nami a Użytkownikami i zastępują wszystkie dotychczasowe dyskusje, korespondencje, negocjacje, porozumienia łączące nas z danym Użytkownikiem w zakresie jakiejkolwiek Umowy.
22.2 Każda ze stron Umowy wyraźnie przyznaje, iż nie będzie korzystać z żadnych środków prawnych, jak również nie będzie podnosić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji (nawet w razie działania nieumyślnego lub niedbalstwa), w zakresie jakim nie zostało to określone w niniejszych Warunkach lub innym dokumencie, którego Warunki te referują.
22.3 Każda ze stron wyraża zgodę na to, iż odpowiedzialność którejkolwiek ze stron, w zakresie określonym w postanowieniach Umowy, będzie występować wyłącznie w przypadku naruszenia umowy (nawet w razie działania nieumyślnego lub niedbalstwa).
22.4 Wyrażamy wolę postępowania zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi dokumentami, do których Warunki te wyraźnie odsyłają, w zakresie przedmiotu wszystkich Umów.

23. Zmiany Warunków
23.1 Jesteśmy uprawnieni do zmiany postanowień niniejszych Warunków w każdym czasie.
23.2 Użytkownika obowiązuje treść Warunków z chwili zamówienia od nas Towaru, chyba że zmiana niniejszych Warunków jest wymagana przez prawo lub z mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji
innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej. Wtedy zmienione postanowienia odnoszą się do zamówień wcześniej złożonych przez Użytkownika. Użytkownika obowiązują także te zmiany treści Warunków, o których został przez nas powiadomiony przed przesłaniem Potwierdzenia Wysyłki, chyba że w terminie 14 dni licząc od chwili otrzymania Towaru, że nie wyraża zgody na związanie się zmienionymi Warunkami.

24. Prawo właściwe i jurysdykcja
24.1 Wszelkie Umowy nabycia Towarów za pośrednictwem Portalu, jak również wszelkie spory i roszczenia z nich wynikające lub powstałe w związku z ich treścią lub procesem zawierania (w tym spory i roszczenia z tytułu zobowiązań pozaumownych) podlegają prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
24.2 Wszelkie spory i roszczenia wynikające z Umów lub powstałe w związku z ich treścią lub procesem zawierania (w tym spory i roszczenia z tytułu zobowiązań pozaumownych) będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Krakowie (ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków).

Załącznik
Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy)
– Adresat: Photospecialist, Kroezenhoek 8, 7683 PM Den Ham, Holandi, info@photospecialist.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

MasterCardVISAV-pay   Idealo   Trusted shops  Przelewy24